Česká červinka Český strakatý skot  

Česká červinka

Fotka: Česká červinka Mapka

Metodika

Důvody ochrany plemene

Zákonné a etické důvody

V roce 1994 nabyla v ČR platnost Úmluva o biologické rozmanitosti přijatá v roce 1992 v Rio de Janeiru, začleněná jako Sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 134/1999 Sb. do české legislativy. Tato úmluva zavazuje státy k ochraně a trvale udržitelnému využití svých genetických zdrojů.
Péče o uchování původních plemen jako součásti svého kulturního a historického dědictví je samozřejmým úkolem každého kulturního národa.

Povinnost vůči budoucím generacím

Je nutné předpokládat, že i v této populaci skotu se vyskytují takové geny nebo jejich kombinace, které by v budoucnosti mohly mít doposud neobjevený význam.

Historie plemene

Červinky patří mezi původní plemeno brachycerního skotu. Do jejich názvu se promítala i oblast jejich chovu (české, slezské, líšňanské, chebské). Lišily se zbarvením a dojivostí.
Snahy o záchranu červinek započaly již před první světovou válkou, kdy bylo malé stádo umístěno na školní statek v Uhříněvsi. Po druhé světové válce se podobné snahy setkaly s nepochopením. Přesto v 70. letech existovala ještě 3 stáda s počtem cca 350 krav (St. statek Hajnice, St. statek Benešov a Netvořice).
V roce 1987 se ujala regenerace červinky opět Vysoká škola zemědělská v Praze nákupem 16 jedinců na svůj školní statek v Lánech. Převodným křížením s využitím červených plemen evropského horského typu (Polsko, SRN) dosáhly v roce 1996 početního stavu 67 ks. Do procesu regenerace se také zapojila Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích převodem několika zvířat ze školního statku v Lánech.
Určitý počet zvířat byl chován v drobnochovu, především v oblasti Beskyd.
V roce 1992 bylo plemeno české červinky zařazeno mezi genové rezervy. V roce 2001 se rozšířily řady chovatelů o další dvě soukromé zemědělské společnosti.

Plemenné znaky

Červinka patří mezi pozdní plemena se středním tělesným rámcem. V roce 1930 se červinky vyznačovaly žlutočerveným zbarvením, žlutými rohy s tmavými špičkami. Kohoutková výška se pohybovala od 117 do 138,5 cm, délka trupu 143-176 cm a hloubka hrudi 59-79 cm. Hmotnost byla kolem 520 kg.
U současné populace červinek se setkáváme s červenou barvou srsti, někdy s nádechem do žluta, klínovitou hlavou, kratšími světlými rohy, někdy s výskytem tmavých špiček. Tělesné míry byly shledány u kohoutkové výšky 125-135 cm, délky trupu 148-172 cm, hloubky hrudníku 61-75 cm. Hmotnost dosahuje 470-530 kg. Plemeno je charakteristické živým temperamentem a konstituční pevností. Další jeho předností je dlouhověkost.

Užitkovost

Mléčná užitkovost činí na první laktaci 2800 kg a na čtvrté laktaci dosahuje 3880 kg při vyšší tučnosti 4 až 4,6 %. Největší zvláštností je barva mléka, která by měla být nažloutlá.

Struktura populace
Vývoj početního stavu zvířat začleněných do genetických živočišných rezerv.

Kategorie Rok
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Plemenní býci 11 2 2 1 3 2 2
Krávy 35 35 62 46 54 71 70
Jalovice (nad 6 měs.) 25 39 12 38 39 42 34
Telata (do 6 měs.) 14 8 15 11 20 9 11
Udržování

Cílem chovu genetických rezerv není zakonzervování (semenné dávky, embrya) bez dalšího pokroku, ale tzv. "sustainable improvement - udržitelné zlepšování. Tj. šlechtění v rámci daného prostoru (ekotypu), v němž se daný genetický zdroj vyvíjel a adaptoval, s ohledem na příští potřeby daného prostoru.
Je nutno zajistit uchování co nejširší škály jedinců s rozličným genotypem pro potenciální využití v budoucnu. Tato skutečnost se v řadě případů střetává s komerčními zájmy a podmínkami chovatelů. Dotace poskytovaná chovatelům v rámci Národního programu by měla proto kompenzovat již zmíněné ztížené chovatelské podmínky.
Podle výsledků genetických analýz plemeníků bude postupně přistoupeno k záměrnému připařování podle individuálního připařovacího plánu, aby bylo dosaženo maximálního stupně heterozygótnosti ve sledovaných lokusech.

Projekt ochrany české červinky v rámci Národního programu zajišťuje Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a České zemědělská univerzita v Praze, kam se můžete obrátit při bližším zájmu o chov nebo o další informace.

Tel: 387 772 590
Prof. Ing. Václav Řehout, CSc
www.zf.jcu.cz

Tel: 224 383 047
Doc. Mgr. Ing. Ivan Majzlík, CSc
www.af.czu.cz/kgoz